Ispis

Kodeks EU-a o pravima na internetu

18. 08. 06
posted by: Super User
Hitova: 81

Kodeks EU-a o pravima na internetu objavila je Europska komisija u prosincu 2012. godine kao dio aktivnosti proizašlih iz Digitalnog plana za Europu (mjera 16). Izdavač je preveo Kodeks na 22 jezika, no ne i na hrvatski jezik.

Ministarstvo gospodarstva, Uprava za trgovinu i unutarnje tržište, u čijem su djelokrugu, između ostaloga, definiranje i provedba politike zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj, donosi prijevod Kodeksa s ciljem podizanja razine informiranosti kako hrvatskih potrošača tako i gospodarskih subjekata, osobito u svjetlu prava, obveza i mogućnosti na jedinstvenom digitalnom tržištu.

Spomenuta prava i načela nije uvijek moguće jednostavno tumačiti jer se ne odnose samo na digitalno okružje te su raspršena po različitim direktivama, uredbama i konvencijama za područja elektroničke komunikacije, e-trgovine i zaštite potrošača.

Stoga želimo podići razinu svijesti o skupu prava i pravila koja vrijede u svim država EU-a prilikom kupovine i korištenja internetskih usluga.

Bolje razumijevanje tih prava u digitalnom okruženju pomoći će u izgradnji povjerenja hrvatskih potrošača u jedinstveno digitalno tržište, a time pomoći i gospodarskim subjektima koji svoje proizvode i usluge nude putem interneta.

U poglavljima koja obuhvaćaju prava i načela koja se odnose na kupovinu putem interneta, prava obuhvaćena ovim Kodeksom dopunjena su informacijama o pravima proizašlima iz odredbi Zakona o zaštiti potrošača.