Osporavanje računa za javnu uslugu i obustavljanje pružanja javne usluge

18. 08. 04
posted by: Super User
Hitova: 109

Ako u izvansudskom ili sudskom postupku osporavate račun, trgovac koji pruža javnu uslugu ne smije vam obustaviti davanje usluge sve do okončanja izvansudskog ili sudskog postupka pod uvjetom da podmirujete sve ostale nesporne račune.

Javne usluge su:

 • distribucija električne energije
 • distribucija prirodnog plina
 • distribucija toplinske energije
 • elektroničke komunikacijske usluge
 • javna vodoopskrba i javna odvodnja
 • opskrba plinom u javnoj usluzi
 • obavljanje dimnjačarskih poslova
 • opskrba električnom energijom u univerzalnoj usluzi
 • poštanske usluge
 • prijevoz putnika u javnom prometu
 • prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Trgovac koji pruža javne usluge mora vam unaprijed omogućiti upoznavanje sa općim uvjetima poslovanja kao i sa svim uvjetima korištenja javnih usluga i te uvjete objaviti u medijima.

Cijena i obračun

Prodaja javnih usluga mora se obračunavati primjenom cijena utvrđenih posebnim propisima i prema potrošnji, kada to priroda javne usluge dopušta. Trgovci vam ne smiju naplatiti očitanje mjernih uređaja, osim u slučajevima koji su određeni posebnim propisom.

Povjerenstvo za reklamacije

Trgovac koji pruža javnu uslugu dužan je osnovati povjerenstvo za reklamacije potrošača u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača. 

Povjerenstvo mora pisano  odgovoriti potrošačima u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije. 

Obustava usluge

Ako u izvansudskom ili sudskom postupku osporavate račun davatelja javnih usluga, on vam ne smije obustaviti uslugu do okončanja izvansudskog ili sudskog  postupka, pod uvjetom da uredno podmirujete sve sljedeće nesporne račune. 

U slučaju da je pružatelj usluge obustavio njeno pružanje prije nego što ga je nadležno tijelo ili osoba obavijestila o pokrenutom postupku, dužan je ponovno započeti i nastaviti pružati uslugu do okončanja izvansudskog ili sudskog postupka.

Ova obveza odnosi se i na slučaj kad davatelj usluge pokrene postupak prisilne naplate protiv potrošača.

Zastara potraživanja

Potraživanja za javne usluge, kao što su za isporučenu električnu i toplinsku energiju, plin, vodu, za dimnjačarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka, odnosno usluga obavljena za potrebe kućanstva, zastarjevaju za godinu dana.

Savjeti 

Besplatni savjet možete dobiti preko jedinstvenog broja za savjetovanje potrošača 072/414-414. Vaše upite zaprimaju savjetovališta za zaštitu potrošača u Osijeku, Puli, Splitu i Zagrebu svakog radnog dana od 10 do 16 sati.

Reklamacijski postupak:

 1. Trgovac koji pruža javnu uslugu dužan je omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora i bez odgađanja odgovoriti u roku od 15 dana.
 2. Po primitku odgovora na pisani prigovor, potrošač može podnijeti reklamaciju povjerenstvu za pružatelje javnih usluga.
 3. Povjerenstvo  mora pisano odgovoriti potrošaču na zaprimljene reklamacije u roku od 30 dana od dana zaprimanja iste.
 4. Tek nakon što je potrošač iscrpio postupak pisanog prigovora prema trgovcu, odnosno za javne usluge iscrpio postupak reklamacije povjerenstvu, može zatražiti pomoć od Tržišne inspekcije ili pokrenuti sudski ili izvansudski postupak, vezano za daljnje ostvarenje svojih potrošačkih prava.

Dodatne informacije: Zakon o zaštiti potrošača

Na vrh