Pravo potrošača na prigovor

18. 08. 04
posted by: Super User
Hitova: 97

Trgovac Vam mora omogućiti podnošenje pisanih prigovora u svojim poslovnim prostorijama, a obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora mora biti vidljivo istaknuta.

Trgovac je dužan omogućiti pisani prigovor putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njihov primitak.

Na sve zaprimljene prigovore potrošača trgovac je dužan u pisanom obliku odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Prijava Tržišnoj inspekciji Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

Tek nakon što ste dobili negativan odgovor trgovca na Vaš pisani prigovor ili ako vam trgovac ne odgovori u zakonskom roku pitanja, možete se za zaštitu svojih prava obratiti Tržišnoj inspekciji Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, a uz prijavu treba priložiti i dostavnicu, potvrdu primitka i slično, kojima se dokazuje da je trgovac zaprimio prigovor.

Prijavu možete podnijeti:

  • na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • osobno ili poštom na adresu: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprava za inspekcijske poslove u gospodarstvu, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

Javne usluge

Trgovac koji pruža javnu uslugu dužan je na ispostavljenom računu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

Također, trgovac koji pruža javnu uslugu dužan je osnovati povjerenstvo za reklamacije potrošača u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača kojem možete podnijeti reklamaciju u slučaju nezadovoljstva odgovorom pružatelja javne usluge na pisani prigovor.

Povjerenstvo vam mora pisano odgovoriti na zaprimljene reklamacije u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.

Na vrh